Maturitní zkouška z anglického jazyka 2020/2021

Reference: 

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA – 2020/2021

Didaktický test

Didaktický test se skládá ze dvou subtestů:

  1. ze subtestu poslech
  2. a subtestu čtení a jazyková kompetence

Poslechový subtest trvá 40 minut, subtest čtení a jazyková kompetence trvá 60 minut. Čas vymezený na testování vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu. Slovníky nejsou během testování povoleny – žáci tak mohou používat během zkoušky pouze psací potřeby. Další informace: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti....

Písemná práce                      

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 200 a maximálním rozsahu 220 slov; písemná práce trvá 60 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

(2) Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text nebo graf/obrázek k zadání a způsob zpracování zadání.

(3) Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas.

(4) Očekávání: žák napíše jednoduchý souvislý text na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů, témata související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním atd. Prokáže, že umí plynule vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny a stručně zdůvodnit a jednoduše vysvětlit své názory a plány a srozumitelně vyjádřit podstatu myšlenky. Dokáže k vyjádření používat širokou škálu jazykových funkcí a v jejich rámci reagovat.

                                          

Ústní zkouška před zkušební komisí

(1) Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

(2) Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu

 (3) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

                            

Témata k ústní zkoušce:

1 People and personal identification

2 Family

3 Residence and its surroundings

4 Home and household

5 Learning and education

6 Science and technology

7 Mass media

8 Social events

9 Free time and entertainment

10 Page, stage, screen

11 Sport

12 Travelling and transport

13 Holidays and travelling

14 Food and drinks

15 Shopping

16 Health and body care

17 Clothes and fashion

18  Job and occupation

19 Environment

20 Fauna and flora